(0212) 291 30 80
Sosyal Medya Hesaplarımız

AYDINLATMA METNİ

Anasayfa » AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Amaç

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Muayenehane yöneticimiz Prof. Dr. Hilal Mocan (“HİLAL MOCAN veya Hekim”) Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek üzere sizi bilgilendirmektedir. Bu metin ile iş faaliyetlerimiz kapsamında sizden topladığımız kişisel verilerin; hangi amaçlarla işlendiği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK 11. maddesinde sayılan haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu aydınlatma meni KVKK 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde yerine getirilmektedir. Aydınlatma metni 18 yaş altı hastalarımızın yasal temsilcilerinin bilgilerine sunulmaktadır.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve Toplama Yöntemleri

Muayenehanemizi ziyaretinizde, kayıt ve dosya oluşturmak ve iş faaliyetlerini yürütmek amacıyla;

Hastamızın Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, Medeni Hali, Adresi, Telefon Numarası ve Randevu Bilgileri ile yasal temsilcilerinin(anne-baba) Adı, Soyadı, Cinsiyeti, Yaşı, Mesleği, Akrabalık Düzeyi, Diğer Çocuk Bilgileri, Telefon, E-Posta ve Adres Bilgileri; “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”ve ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Muayenehanemizde geliş sebebinize göre sağlık hizmeti sunumu amacıyla;

Talep ettiğiniz sağlık hizmetinin sunulması sürecinde sağlık raporu, laboratuvar, görüntüleme, tahlil sonuçları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin doğası gereğince elde edilen sağlık verilerinizi, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan Hekimimiz tarafından “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak; mahremiyet anlayışı çerçevesinde işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz; bilgi, randevu veya sair amaçlar ile telefon hattımız veya internet sayfamızdaki online randevu talep formu üzerinden otomatik yöntemlerle toplandığı gibi, muayenahenemizi ziyaretinizde de otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz; Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, hasta kayıt ve dosyasını oluşturabilmek, ilgili mevzuat kapsamında saklanması gereken sağlık verilerine ilişkin bilgileri muhafaza etmek, randevular hakkında iletişim faaliyeti yürütmek ve her türlü talep ve şikayetinize cevap verebilmek, tedavinizin doğru şekilde yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde diğer ilgili uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alabilmek, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ve akdi ilişkiden doğan sorumlulukları yerine getirebilmek, mali ve idari yükümlülükleri yerine getirebilmek, teknik ve idari riskleri yönetebilmek ve koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinizi yürütebilmek amaçlarıyla işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda sayılan amaçlar ile işlenen kişisel verileriniz Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair birimler ve yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğü kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçi laboratuvarlara ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla ve “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak aktarılabilmektedir. Ayrıca faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ve kuruluşlara sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK 8 ve 9. maddesine uygun olarak aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, veri sorumlusu olan Hekim’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda ilgili kişi olarak;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınız bulunmaktadır. Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olma koşulu ile Fulya Aşçıoğlu Plaza, Hakkı Yeten Cad. No:17, Kat:5, Daire:12, Fulya-Şişli/ İSTANBUL adresine posta yoluyla veya noter kanalıyla iletebilirsiniz. Yapılan başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve talebin niteliğine göre talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması ve yahut anlaşılamaz olması halinde başvuruyu netleştirmek amacıyla başvuru sahibiyle iletişime geçilecektir.

Başvuru için bu bağlantıda yer alan formu da kullanabilirsiniz.